Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav og om ændring af retsplejeloven §§ 1-3

 1. § 1
  Retskraftig afgørelse om et privatretligt krav, der i en borgerlig sag eller en straffesag er truffet af en finsk, islandsk, norsk eller svensk domstol, har bindende virkning her i landet, medmindre andet følger af §§ 7-8.
 2. Stk. 2.
  Loven omfatter kun endelig afgørelse af det krav eller retsforhold, som er sagens genstand, medmindre andet følger af § 5, stk. 1.
 1. § 2
  Bindende virkning har endvidere følgende retskraftige afgørelser om privatretlige krav:
 2. Stk. 2.
  Finsk »utslag i lagsoekningsmål« anses for retskraftig, når fristen for »besvaer« over afgørelsen er udløbet.
 1. § 3
  Bindende virkning har retskraftig afgørelse om: