LEV-loven § 4 a

  1. § 4 a
    I denne lov forstås ved:
    1. 1) Hjemsted: Den adresse her i landet, som virksomheden kan kontaktes på.
    2. 2) Ledelsen: Medlemmer af bestyrelse, direktion eller et tilsvarende ledelsesorgan.
    3. 3) Virksomhedsdokumenter: De dokumenter og bilag, som en virksomhed med begrænset ansvar, et kommanditselskab eller et interessentskab er forpligtet til at lade udarbejde i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.