LER-loven § 9

 1. § 9
  Graveaktøren skal indhente oplysninger fra Ledningsejerregistret om, hvilke ledninger der findes i hele graveområdet. Når Ledningsejerregistret har modtaget ledningsoplysninger fra ledningsejerne, jf. § 8, stk. 1, gøres disse straks tilgængelige for graveaktøren. De nødvendige ledningsoplysninger skal være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes. Gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de modtagne ledningsoplysninger. De modtagne ledningsoplysninger skal være tilgængelige på graveområdet, når der graves.
 2. Stk. 2.
  Har ledningsejeren meddelt, at ledningen skal påvises efter § 8, stk. 3, må gravearbejdet ikke påbegyndes, før påvisningen har fundet sted.
 3. Stk. 3.
  Kan graveaktøren ikke finde ledningerne der, hvor ledningerne skulle være nedgravet i jorden ifølge de modtagne ledningsoplysninger, kan graveaktøren anmode ledningsejeren om påvisning. Påvisning skal finde sted inden for rimelig tid. Ligger ledningerne i det væsentlige, som det fremgår af ledningsoplysningerne, afholder graveaktøren udgifterne til påvisningen.
 4. Stk. 4.
  Graveaktøren kan i Ledningsejerregistret gensende den oprindelige graveforespørgsel inden for et halvt år fra graveforespørgslens oprettelsesdato, og inden graveperioden udløber, uden yderligere beregning.
 5. Stk. 5.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om fritagelse for forespørgselspligten i henhold til stk. 1.
 6. Stk. 6.
  Enhver, der graver på arealer uden for veje, der ejes af graveaktøren selv, er fritaget for at forespørge i Ledningsejerregistret, når denne som ejer i forvejen har kendskab til ledningernes placering.
 7. Stk. 7.
  Virksomheder eller privatpersoner kan foretage den i stk. 1 nævnte forespørgsel i forbindelse med et gravearbejde eller til brug i ethvert andet lovligt øjemed.
 8. Stk. 8.
  Enhver, der til brug for et gravearbejde forespørger på Ledningsejerregistret, jf. stk. 1, skal forud for forespørgslen identificere sig og give oplysninger om gravearbejdet, herunder om den påtænkte geografiske udstrækning og graveperiode. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler herom.
 9. Stk. 9.
  Enhver, der forespørger på Ledningsejerregistret, modtager kvittering for forespørgslen.
 10. Stk. 10.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter forhandling med transportministeren fastsætte regler om forespørgselspligten i forbindelse med uopsætteligt gravearbejde.
 11. Stk. 11.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at ledningsoplysningerne skal være tilgængelige på graveområdet digitalt.