LER-loven § 1

 1. § 1
  Loven har til formål gennem etablering af Ledningsejerregistret at reducere antallet af skader på ledninger nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium med henblik på at
  1. 1) lette graveaktørers og andres undersøgelser forud for gravearbejder i jorden eller i havbunden inden for det danske søterritorium,
  2. 2) lette ledningsejeres udlevering af ledningsoplysninger til brug for undersøgelser forud for gravearbejder og til gravearbejder,
  3. 3) mindske gener for samfundet og lette graveaktørers gravearbejder,
  4. 4) reducere de samlede omkostninger som følge af skader og
  5. 5) bidrage til en forbedret forsyningssikkerhed.