Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 31

  1. § 31
    Uddannelses- og forskningsministeren fører tilsyn med uddannelser efter denne lov og vejleder institutionerne om reglerne for den enkelte uddannelse. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente de nødvendige oplysninger om uddannelser, undervisning, studerende, lærere og institutionernes drift i øvrigt til brug for dette tilsyn.
  2. Stk. 2.
    Uddannelses- og forskningsministeren kan pålægge institutioner, der udbyder uddannelsen til lærer i folkeskolen, at udvikle initiativer og gennemføre aktiviteter, der både regionalt og nationalt sikrer uddannede lærere med relevante undervisningskompetencer i forhold til folkeskolens behov.
  3. Stk. 3.
    Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.