Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 29

  1. § 29
    Klager over institutionens afslag på merit, jf. § 23, kan indbringes for Kvalifikationsnævnet efter reglerne herom i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.