Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 28

  1. § 28
    De afgørelser, som institutionen træffer efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov, kan indbringes for uddannelses- og forskningsministeren, når klagen vedrører retlige spørgsmål.