Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 27

  1. § 27
    Uddannelses- og forskningsministeren kan fravige lovens bestemmelser som led i uddannelsesforsøg.