Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 25

  1. § 25
    Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte antallet af studiepladser for uddannelser omfattet af denne lov.