Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 21

 1. § 21
  Rådet holder møde efter formandens bestemmelse eller efter anmodning fra mindst halvdelen af rådets øvrige medlemmer. Rådet holder møde mindst to gange årligt.
 2. Stk. 2.
  Rådet afgiver hvert år inden den 1. marts en skriftlig beretning til uddannelses- og forskningsministeren om rådets virksomhed, der indeholder en samlet status samt forslag til initiativer vedrørende de uddannelser, der er omfattet af rådets rådgivningsvirksomhed.
 3. Stk. 3.
  Rådet fastsætter forretningsordenen og kan nedsætte underudvalg.
 4. Stk. 4.
  Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager sekretariatsfunktionerne for rådet.