Lensafløsningsloven § 7

  1. § 7
    I de tilfælde, hvor der er optaget lån mod pant i en af de i § 1 omhandlede besiddelser, eller hvor der påhviler denne legater, apanager, enkepensioner, pensioner til godsets funktionærer og andre lignende byrder, kan besidderen ikke benytte sig af den ham ved § 1 åbnede adgang, forinden han har tilvejebragt attest fra lenskontoret for, at fordringshavernes krav er sikret. Ligeledes må lenskontorets attest kræves for, at det ikke påhviler besidderen at betale arveafgiftsbeløb, for hvilke der ikke er stillet betryggende sikkerhed, og at de besidderne efter lov af 2. maj 1914 påhvilende godtgørelser og eventuelt pensionsbyrder er sikrede.
  2. Stk. 2.
    Når lensnævnet har meddelt bevis for, at overgangen til fri ejendom er ordnet, skal det af besidderen på besiddelsens vegne til ham udstedte skøde på de af ham overtagne faste ejendomme forsynes med lenskontorets godkendelsespåtegning forinden dets tinglæsning. Overdragelsen sker uden udgifter til stempling og tinglæsning.