Lensafløsningsloven § 11

  1. § 11
    De besiddere, der ønsker at benytte den dem i nærværende lov givne adgang til at overtage besiddelsen til fri ejendom, må, om dette skal ske på de i § 1 nævnte betingelser, rette en henvendelse til justitsministeren derom senest inden udgangen af året 1920. I det følgende år skal en tilsvarende adgang stå åben med den ændring i betingelserne, at afgiften til statskassen forhøjes til 30 pct. af de besiddelsers værdi, hvorpå der hviler hjemfaldsret, og 25 pct. for de øvrige besiddelser.
  2. Stk. 2.
    Derefter vil der af de besiddelser, for hvilke besidderne endnu ikke måtte have benyttet den dem i denne lov givne adgang til overtagelse til fri ejendom, være at svare en årlig afgift til statskassen af 11/5 pct. af deres værdi, forsåvidt der påhviler dem hjemfaldsret, og for andre besiddelser af 1 pct. Afgiften fastsættes på grundlag af de i lenskontoret i henhold til lov af 2. maj 1914, § 6, indregistrerede værdier og erlægges halvårlig forud, henholdsvis 1. januar og 1. juli. Indbetalingen sker til finansministeriet, der afgiver midlerne til den i nærværende lovs § 2 omhandlede jordfond.