Lensafløsningsloven § 10

  1. § 10
    Den enkelte fideikommisbesidder kan forlange at blive gjort bekendt med, hvorledes de opstillede betingelser i alle enkeltheder vil forme sig for hans vedkommende, forinden han endeligt bestemmer sig til at gøre brug af den ham givne adgang til at få besiddelsen som fri ejendom. Såfremt han imidlertid bestemmer sig til ikke at overtage besiddelsen, skal han udrede halvdelen af de med planens udarbejdelse forbundne omkostninger.