Lejeloven § 70

 1. § 70
  En lejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, har lejeren ret til at fremleje i indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign.
 2. Stk. 2.
  Udlejeren kan modsætte sig fremlejeforholdet, når
  1. a) ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder, eller
  2. b) det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum, eller
  3. c) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.
 3. Stk. 3.
  Udlejeren skal modsætte sig fremlejeforholdet, hvis lejligheden vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 52 a, stk. 1. Undlader udlejeren dette, straffes udlejeren med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 1.-3. pkt. gælder alene i kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at lov om midlertidig regulering af boligforholdene §§ 52 a-c skal gælde og kun i de tilfælde, hvor udlejeren har meddelt kommunalbestyrelsen, at disse regler skal gælde i udlejerens ejendomme.
 4. Stk. 4.
  § 69, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.
 5. Stk. 5.
  Hvis det skønnes rimeligt af hensyn til efterspørgslen, kan udlejer ved fremleje af ældreboliger eller ustøttede private plejeboliger stille krav om, at den pågældende bolig skal bebos af personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til en bolig af den pågældende karakter.