Lejeloven § 102

 1. § 102
  Tilbudspligten gælder, når ejendommen eller en del heraf overdrages ved salg, gave, fusion eller mageskifte. Den gælder endvidere ved overdragelse af aktier og anparter i aktie-og anpartsselskaber, når erhververen herved opnår majoritet af stemmer i selskabet.
 2. Stk. 2.
  Tilbudspligten kommer dog ikke til anvendelse,
  1. a) når erhververen er staten, en kommune eller et godkendt saneringsselskab, eller
  2. b) når erhververen er den hidtidige ejers ægtefælle eller er beslægtet eller besvogret med ejeren i op- eller nedadstigende linje eller i hans sidelinje så nær som søskende eller disses børn,
  3. c) når erhververen er en hidtidig medejer,
  4. d) når erhvervelsen sker ved arv, medmindre erhververen er en juridisk person.