LD-loven § 6 g

  1. § 6 g
    Lønmodtagernes Dyrtidsfonds resultat tilskrives ved hvert puljevalg minimum én gang årligt de enkelte lønmodtageres konti i forhold til deres andel i den samlede formue. Dette gælder dog ikke den del af fondens resultat, der hidrører fra investeringspuljer, jf. § 6 f.
  2. Stk. 2.
    Resultat fra investeringspuljer tilskrives ved hvert puljevalg minimum én gang årligt de enkelte lønmodtageres konti i forhold til deres andel i de respektive investeringspuljers formue.
  3. Stk. 3.
    For udbetalinger i løbet af et regnskabsår forrentes fra seneste valg til udbetalingstidspunktet med periodens opgjorte resultat.