Landinspektørloven § 9 a

  1. § 9 a
    Klager over, at en praktiserende landinspektør eller en landinspektørassistent med beskikkelse ved udøvelsen af sin virksomhed har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører, kan indbringes for Landinspektørnævnet. Tilsvarende gælder for klager vedrørende landinspektørselskaber samt for personer og selskaber, der er omfattet af § 4, stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Klage skal indgives senest 1 år efter, at klageren blev bekendt med det forhold, som klagen vedrører. Landinspektørnævnet kan dog behandle en klage, der indgives senere, når omstændighederne taler derfor.