Landbrugsloven § 45

  1. § 45
    Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlige eller private ejendomme m.v. med henblik på kontrol af overholdelse af lovens regler eller regler fastsat i medfør af loven.
  2. Stk. 2.
    Politiet yder om nødvendigt bistand hertil. Ministeren kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.
  3. Stk. 3.
    Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilsyn.