Landbrugsloven § 15

  1. § 15
    Adkomst på en landbrugsejendom i landzone kan overdrages til ejerens ægtefælle, samlever, søskende, søskendebørn og svigerbørn eller til en person, der er beslægtet med ejeren i ret op- eller nedstigende linje, hvis
    1. 1) overdrageren eller dennes ægtefælle har haft lovlig adkomst på den pågældende ejendom i mindst 8 år, og
    2. 2) erhververen inden 2 år efter erhvervelsen opfylder pligten til fast bopæl, jf. § 8.