Lov om lægemidler § 41 c

  1. § 41 c
    Sundhedsministeren fastsætter regler om:
    1. 1) De oplysninger, der skal ledsage en registreringsanmeldelse efter § 41 b, stk. 1, og om pligt til at underrette Lægemiddelstyrelsen om eventuelle ændringer af disse oplysninger.
    2. 2) Formkrav til de i § 41 b, stk. 1, nævnte anmeldelser, herunder at anmeldelsen skal foretages elektronisk.
    3. 3) Lægemiddelstyrelsens behandling af anmeldelser efter § 41 b, stk. 1.