Lov om lægemidler § 106

 1. § 106
  Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af sundhedsministeren.
 2. Stk. 2.
  Sundhedsministeren kan ophæve lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 656 af 28. juli 1995.
 3. Stk. 3.
  Regler fastsat i medfør af lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 656 af 28. juli 1995, forbliver i kraft, indtil de afløses af eller ophæves af regler fastsat efter denne lov.
 4. Stk. 4.
  Den 1. januar 2007 ændres i § 81, stk. 3, 2. pkt., »lov om offentlig sygesikring« til: »sundhedsloven«.