Kreditaftaleloven § 38

  1. § 38
    Vil kreditgiveren i et køb med ejendomsforbehold tage det solgte tilbage, kan denne ved opgørelsen af sit tilgodehavende kun medregne
    1. 1) den ubetalte del af fordringen med fradrag efter § 28, stk. 2 og 3,
    2. 2) rente af forfaldne ydelser og
    3. 3) nødvendige omkostninger ved tilbagetagelsen, herunder inkassoomkostninger, medmindre § 24 er til hinder herfor.