Konkursloven § 208 a

  1. § 208 a
    Anmeldelser skal være skriftlige og angive fordringshaverens fordring samt eventuelle krav på renter og omkostninger. En anmeldelse bør indeholde oplysning om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan betales.
  2. Stk. 2.
    Kan en fordring ikke opgøres endeligt, skal der inden udløbet af anmeldelsesfristen indgives en foreløbig anmeldelse med en skønsmæssig angivelse af fordringens størrelse.
  3. Stk. 3.
    Indsendes en anmeldelse i to eksemplarer, tilbagesendes det ene med påtegning om modtagelsen.