Kompensationsloven § 12

  1. § 12
    Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2010.