Kommuneskatteloven § 12 a

  1. § 12 a
    Fordelingsnævnet træffer afgørelser i de sager, der er omhandlet i § 11, stk. 3, § 12, stk. 1, 2. punktum, og i § 12, stk. 3.
  2. Stk. 2.
    Fordelingsnævnet består af 7 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen af skatteministeren. Ministeren udpeger formanden. Af de øvrige medlemmer udpeges 4 efter indstilling fra Kommunernes Landsforening, 1 efter indstilling fra Københavns Kommunalbestyrelse og 1 efter indstilling fra Frederiksberg Kommunalbestyrelse.
  3. Stk. 3.
    Skatteministeren kan fastsætte en forretningsorden for nævnet.