Kommunal- og regionalvalgloven § 75

 1. § 75
  En stemmeseddel afgivet på afstemningsstedet er ugyldig, såfremt
  1. 1) den er blank,
  2. 2) vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds, jf. § 54, stk. 1, 2. pkt.,
  3. 3) det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilken kandidatliste eller hvilket listeforbund vælgeren har villet give sin stemme,
  4. 4) det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet, eller
  5. 5) der er givet stemmesedlen et særpræg.
 2. Stk. 2.
  En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt
  1. 1) den er blank,
  2. 2) det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilken kandidatliste eller listeforbund vælgeren har villet give sin stemme,
  3. 3) der på stemmesedlen alene er anført navnet på en person, som ikke er opstillet på nogen kandidatliste til valget i den pågældende kommune henholdsvis region,
  4. 4) en konvolut indeholder andet eller mere end én stemmeseddel,
  5. 5) det må antages, at stemmesedlen ikke er tilvejebragt af økonomi- og indenrigsministeren, eller
  6. 6) der er givet stemmesedlen et særpræg.
 3. Stk. 3.
  Valgstyrerne anfører i den pågældende afstemningsbog, hvor mange stemmesedler de har anset for ugyldige og grundene hertil.
 4. Stk. 4.
  Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om bedømmelsen af stemmesedler, herunder brevstemmesedler.