Kommunal- og regionalvalgloven § 108 a

  1. § 108 a
    Anmodning om udstedelse af en valgbarhedsattest for en person med dansk indfødsret, der ønsker at opstille som kandidat til kommunale valg i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, skal indgives til økonomi- og indenrigsministeren.
  2. Stk. 2.
    For en person med dansk indfødsret kan udstedes valgbarhedsattest med det indhold, at økonomi- og indenrigsministeren ikke har kendskab til, at den pågældende har fortabt sin valgbarhed til kommunale og regionale råd i Danmark. Har økonomi- og indenrigsministeren kendskab til, at den pågældende har fortabt sin valgbarhed til kommunale og regionale råd i Danmark, jf. § 4, skal oplysning herom påføres valgbarhedsattesten tillige med oplysning om udløbet af fristen for, hvornår den pågældende straf ikke medfører tab af valgbarheden, jf. § 4, stk. 3.
  3. Stk. 3.
    Økonomi- og indenrigsministeren kan fra Rigspolitiet indhente straffeattester til offentligt brug til brug for udstedelse af de valgbarhedsattester, der er nævnt i stk. 1. En borgmester eller regionsrådsformand skal på begæring give økonomi- og indenrigsministeren de oplysninger, der er nødvendige til brug for udstedelsen.