Kommunal- og regionalvalgloven § 105 i

 1. § 105 i
  Når afstemningen på afstemningsstedet er afsluttet, foretager valgstyrerne og de tilforordnede vælgere stemmeoptælling på afstemningsstedet. Stemmeoptællingen er offentlig. Der optælles, hvor mange jastemmer og nejstemmer der er afgivet ved afstemningen.
 2. Stk. 2.
  En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, er ugyldig, hvis
  1. 1) den er blank,
  2. 2) den ikke er afkrydset i overensstemmelse med § 105 g, stk. 3,
  3. 3) det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet,
  4. 4) det må antages, at brevstemmesedlen ikke er tilvejebragt af kommunalbestyrelsen,
  5. 5) en konvolut ved brevstemmeafgivning indeholder andet eller mere end én stemmeseddel eller
  6. 6) der er givet stemmesedlen et særpræg.
 3. Stk. 3.
  Valgstyrerne anfører i afstemningsbogen, hvor mange stemmesedler, herunder brevstemmesedler, de har anset for ugyldige, og grundene hertil.
 4. Stk. 4.
  Når stemmeoptællingen er afsluttet, indføres resultatet i afstemningsbogen, der underskrives af valgstyrerne, og resultatet meddeles de tilstedeværende. Formanden for valgstyrerne skal straks meddele resultatet til formanden for valgbestyrelsen i kommunen.
 5. Stk. 5.
  Stemmematerialet sammenpakkes og afleveres til kommunalbestyrelsen.
 6. Stk. 6.
  Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om bedømmelsen af stemmesedler, herunder brevstemmesedler.