Jagt- og vildtforvaltningsloven § 47

  1. § 47
    Miljøministeren påser, at loven og de regler, der udstedes i medfør af loven, overholdes.
  2. Stk. 2.
    Miljøministeren påser, at forbud og påbud efter loven efterkommes, og at vilkår, der er fastsat i tilladelser, overholdes.
  3. Stk. 3.
    Miljøministeren skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.