Jagt- og vildtforvaltningsloven § 3

 1. § 3
  Jagt må kun drives på vildt, der er fastsat jagttid for, og kun inden for den jagttid, der er fastsat for arten.
 2. Stk. 2.
  Miljøministeren kan fastsætte jagttid for de enkelte vildtarter ud fra følgende principper:
  1. 1) Jagt på fugle må ikke være i strid med de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i disses udbredelsesområder.
  2. 2) Jagt på fugle skal tilgodese en fornuftig udnyttelse og være økologisk afbalanceret.
  3. 3) Der må ikke drives jagt på fugle i yngletiden og på fugle under træk til redebygningsstedet.
  4. 4) Der bør ikke fastsættes jagttid på sjældne eller truede arter.
  5. 5) Arter, der generelt eller lokalt har et utilfredsstillende lavt bestandsniveau, bør beskyttes.
 3. Stk. 3.
  Miljøministeren kan fastsætte regler, der udvider, begrænser eller ophæver jagttiden for de enkelte vildtarter inden for nærmere afgrænsede områder samt på fiskeriterritoriet eller dele heraf.