Investeringsfondsloven § 18

  1. § 18
    Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler for pengeinstitutternes medvirken ved ordningen og for tilsynet med de i pengeinstitutterne oprettede konti for investeringsfonds.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren fastsætter i øvrigt de nærmere regler for gennemførelse af denne lov og bemyndiges til at afholde de hermed forbundne udgifter.