Investeringsfondsloven § 13

  1. § 13
    Bogførings- eller regnskabspligtiges regnskaber skal for henlæggelsesåret og følgende år opstilles således, at de indeholder de posteringer, der er fornødne af hensyn til kontrollen med foretagne henlæggelser til investeringsfonds og med henlæggelsernes behørige anvendelse. Nærmere regler herom fastsættes af skatteministeren.