Integrationsloven § 51 c

  1. § 51 c
    Andre aktører, der af kommunalbestyrelsen, jf. § 5, stk. 3, er bemyndiget til helt eller delvis at forestå opgaver og træffe afgørelser vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer eller introduktionsprogrammer for udlændinge, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis udlændingen ikke møder til samtaler eller ikke deltager i tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.
  2. Stk. 2.
    Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler for indholdet af underretningerne, hvornår disse skal afgives og den måde, hvorpå anden aktør skal underrette kommunalbestyrelsen.