Integrationsloven § 23 d

  1. § 23 d
    Med henblik på at fremme, at udlændinge kan opnå eller fastholde beskæftigelsesrettede aktiviteter, tilbud efter §§ 23 a-23 c eller ansættelse uden løntilskud, kan der ydes støtte til en mentorfunktion.
  2. Stk. 2.
    Udlændinge under 30 år, der tilbydes et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, kan få støtte til en mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår.
  3. Stk. 3.
    § 169 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 171 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse.