Inspire-loven § 5

  1. § 5
    Offentlige myndigheder skal forbinde deres geodatasæt og geodatatjenester med Danmarks INSPIRE-geoportal. Geodatasæt og geodatatjenester, som vedrører temaer som nævnt i § 1, stk. 2, 2. pkt., kan forbindes til portalen alene med deres metadata, hvis geodatasættet eller geodatatjenesten er tilgængelig andetsteds i overensstemmelse med lovens øvrige bestemmelser, regler fastsat i medfør af loven og de bestemmelser, som Kommissionen fastsætter efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab.
  2. Stk. 2.
    Andre, hvis geodatasæt og geodatatjenester er i overensstemmelse med denne lov, regler fastsat i medfør af loven, og de bestemmelser om metadata, nettjenester og interoperabilitet, som Kommissionen fastsætter efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab, kan efter anmodning forbinde deres geodatasæt og geodatatjenester til Danmarks INSPIRE-geoportal. Anmodning efter 1. pkt. rettes til energi-, forsynings- og klimaministeren.