Husdyrbrugloven § 79

  1. § 79
    Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
  2. Stk. 2.
    Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.