Husdyrbrugloven § 60

  1. § 60
    Afgørelser, der kan påklages, skal indeholde oplysninger om datoen for klagefristens udløb og om, at
    1. 1) afgørelsen kan påklages skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
    2. 2) klage skal indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og
    3. 3) klage skal være modtaget senest ved klagefristens udløb.