Husdyrbrugloven § 4 a

  1. § 4 a
    Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) finder ikke anvendelse på projekter eller dele af projekter, der er omfattet af denne lov eller regler udstødt i medfør heraf.