Husdyrbrugloven § 17

  1. § 17
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i nærmere bestemte tilfælde ikke er påkrævet. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om anmeldeordninger, herunder om pligt til at anmelde etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug til kommunalbestyrelsen og om anmeldelsens form og indhold og de oplysninger, der skal afgives til brug for kommunalbestyrelsens behandling af anmeldelsen.