Hegnsloven § 42

  1. § 42
    Hegnsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
  2. Stk. 2.
    Når forholdene er undergået væsentlige ændringer, eller erfaringen har vist, at den fastsatte ordning ikke i alle punkter er hensigtsmæssig eller stemmende med nærværende lovs bestemmelser, kan sagen på en af parternes begæring af hegnsynet tages op til fornyet overvejelse.