Hegnsloven § 39

 1. § 39
  Kan forlig ikke opnås, optages sagen til kendelse, der afsiges snarest muligt og senest 8 dage efter forhandlingernes afslutning.
 2. Stk. 2.
  Afsiges kendelse ikke umiddelbart efter forhandlingernes afslutning, meddeler hegnsynet parterne, hvor og når kendelsen vil blive afsagt.
 3. Stk. 3.
  Kendelse afsiges efter stemmeflerhed. Er alle tre synsmænd af forskellig mening, gør formandens stemme udslaget.
 4. Stk. 4.
  Kendelsen med fornøden begrundelse indføres i hegnsynets protokol.