Hegnsloven § 27

  1. § 27
    For hver kommune nedsættes et hegnsyn bestående af 3 medlemmer, af hvilke det ene beskikkes til formand. Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem.
  2. Stk. 2.
    Om fornødent kan der i en kommune nedsættes to eller flere hegnsyn med hvert sit distrikt.