Havstrategiloven § 22

  1. § 22
    En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.