Havstrategiloven § 10

 1. § 10
  På baggrund af basisanalyserne, miljømålene og bilag 5 fastlægger miljøministeren i indsatsprogrammer de foranstaltninger, der skal træffes for at opnå eller opretholde god miljøtilstand.
 2. Stk. 2.
  Indsatsprogrammerne omfatter geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der bidrager til sammenhængende og repræsentative net af beskyttede havområder, og som i tilstrækkelig grad dækker mangfoldigheden i de enkelte økosystemer.
 3. Stk. 3.
  Der skal ved udarbejdelsen af indsatsprogrammerne tages hensyn til
  1. 1) de virkninger, som indsatsprogrammerne kan have på andre landes havområder, og
  2. 2) de sociale og økonomiske konsekvenser af de påtænkte foranstaltninger.
 4. Stk. 4.
  Ministeren skal ikke træffe specifikke foranstaltninger, hvis basisanalyserne viser, at der ikke er nogen væsentlig risiko for havmiljøet, eller hvis omkostningerne ved foranstaltningerne ikke står i et rimeligt forhold til risikoen for havmiljøet, forudsat at der ikke sker yderligere forringelser.