Gasforsyningsloven § 41 a

  1. § 41 a
    Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler for, hvilke opgaver Forsyningstilsynet skal varetage, herunder
    1. 1) overvågningsopgaver for at sikre velfungerende konkurrencebaserede gasmarkeder og
    2. 2) opgaver vedrørende samarbejdet med andre landes energireguleringsmyndigheder, herunder på regionalt plan og EU-plan.
  2. Stk. 2.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om Forsyningstilsynets opgaver efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet.