Gammelførtidspensionloven § 36

  1. § 36
    Personer, der har ret til førtidspension eller invaliditetsydelse, overgår uden ansøgning fra den 1. i måneden efter folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, til at modtage folkepension. Personer, der ved overgangen modtog bistands- eller plejetillæg, bevarer disse tillæg.