Gældsinddrivelsesloven § 15

  1. § 15
    Eftergivelse kan tilbagekaldes, såfremt skyldneren
    1. 1) i forbindelse med eftergivelsessagen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold eller
    2. 2) groft tilsidesætter sine forpligtigelser i forbindelse med afvikling af den ikke eftergivne del af gælden.