Forældreansvarsloven § 41

  1. § 41
    Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.
  2. Stk. 2.
    Den forælder, der ikke har forældremyndigheden, kan påklage en afgørelse efter § 23, stk. 2, til Familieretshuset. Dette gælder dog ikke afgørelser truffet af sundhedsvæsenet.