Folkeskoleloven § 51 a

 1. § 51 a
  Klagenævnet for Specialundervisning nedsættes af børne- og undervisningsministeren. Formanden for nævnet skal være cand. jur. 2 medlemmer beskikkes efter indstilling fra KL, og 2 medlemmer beskikkes efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Formanden og medlemmerne beskikkes for 4 år. For formanden og medlemmerne beskikkes stedfortrædere.
 2. Stk. 2.
  KL kan udpege en repræsentant, der kan deltage i nævnets møder som sagkyndig rådgiver for de medlemmer, der er indstillet af KL.
 3. Stk. 3.
  Nævnets møder er lukkede, medmindre nævnet i den enkelte sag beslutter det modsatte. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nævnets forretningsorden.
 4. Stk. 4.
  Børne- og undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om nævnets virksomhed.
 5. Stk. 5.
  Børne- og undervisningsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for Klagenævnet for Specialundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan efter forhandling med social- og boligministeren bemyndige Ankestyrelsen til at varetage sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for Specialundervisning.