Folkeskoleloven § 39

  1. § 39
    Skolens leder påser, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen.
  2. Stk. 2.
    Er en elev udeblevet fra undervisningen, skal forældrene, jf. § 35, personligt eller skriftligt give skolens leder oplysning om grunden hertil. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder forlange lægeattest herfor.
  3. Stk. 3.
    Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om elevernes deltagelse i undervisningen, herunder om opfølgning på fravær.